Jest to dokument, który ze względu na planowane miejsce realizacji, musi zawierać określone informacje. Jeżeli pacjent prosi lekarza o wystawienie recepty, powinien z góry wskazać  czy chce ją zrealizować w Polsce czy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Lekarz wystawiający receptę zobowiązany jest uwzględnić na recepcie odpowiedni zestaw danych wymaganych do jej realizacji.

Szczegółowy zakres danych niezbędnych na recepcie oraz tryb jej wystawiania określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Wystawienie recepty polega na :

 • czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty wymaganych danych;
 • złożeniu na awersie recepty własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę.

Zakres danych niezbędnych na recepcie jest uzależniony od tego, czy pacjent jest:

 • ubezpieczony w Polsce;
 • ubezpieczony w innym państwie członkowskim UE/EFTA;

Dodatkowo, w przypadku pacjenta ubezpieczonego w innym państwie członkowskim UE/EFTA zakres danych również różni się w zależności od tego, czy świadczenia udzielane zostają w oparciu o:

 • przepisy ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną;
 • przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zmianie ulega np. identyfikator pacjenta tj. PESEL lub identyfikator płatnika.

Niezależnie od tego, gdzie pacjent jest ubezpieczony oraz na podstawie jakich przepisów korzysta w Polsce z leczenia,w przypadku, gdy recepta wystawiona przez polskiego lekarza ma być zrealizowana poza granicami Polski lekarz musi uwzględnić dane przewidziane dla tzw. recepty transgranicznej.

 

Pamiętaj!

WykrzyknikJeśli chcesz zrealizować receptę poza granicami Polski poinformuj o tym lekarza! Recepta transgraniczna wymaga uzupełnienia dodatkowych danych.

 

RECEPTA REALIZOWANA W POLSCE

Zakres danych na recepcie - wzór

Lekarz wystawiający receptę, która ma zostać zrealizowana w Polsce uwzględnia na niej określone dane, w tym:

 • Dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawienia recepty lub świadczeniodawcy, u którego osoba uprawniona pracuje, w tym:
  • nazwa albo firma wynikająca z umowy na wystawianie recepty;
  • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu);
  • numer telefonu;
  • identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr REGON

 - w/w informacje umieszczone są na recepcie w polu „świadczeniodawca”

 • Dane dotyczące osoby dla której recepta jest wystawiana, tj.:
  • imię nazwisko;
  • adres1 (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu);
  • wiek2;
  • PESEL lub numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość3 lub numer Karty Polaka;
  • numer poświadczenia lub numer dokumentu wydanego przez instytucję właściwą4;

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polach „pacjent” i „PESEL” -

 

 • Dane dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za finansowanie świadczeń, tj.:
  • identyfikator płatnika5 (OW NFZ) lub
  • znak „X”6lub
  • symbol instytucji właściwej;

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polu „Oddział”  

 • Dane dotyczące dodatkowych uprawnień7 posiadanych przez pacjenta lub znak „X” w przypadku ich braku;

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polu „uprawnienia dodatkowe” -

 • Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych, wyrobów medycznych, w tym:
  • nazwa leku, środka spożywczego, wyrobu medycznego lub ich nazwa skrócona, która jednoznacznie pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy lub wyrób medyczny;
  • postać;
  • dawka;
  • ilość;
  • sposób dawkowania;

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polach „Rp” „Rpw” 

 • Informacje dotyczące odpłatnościw odniesieniu do leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, który:
  • w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych występuje w więcej niż jednej odpłatności osoba wystawiająca receptę:
   • wpisuje symbol „P” w przypadku najniższej odpłatności wynikającej z wykazu;
   • nie wpisuje poziomu odpłatności w przypadku najwyższej odpłatności wynikającej z wykazu;
   • wpisuje odpłatność określoną w wykazie, w przypadkach innych niż ww.;
  • występuje w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w jednej odpłatnościosoba wystawiająca receptę nie wpisuje tej odpłatności;
  • przepisywany jest poza zakresem refundacji – osoba wystawiająca receptę wpisuje symbol „X”;

Odpłatność może zostać również określona poprzez wpisanie:

  • B lub równoważne – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie;
  • R lub równoważne – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową;
  • 30% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania;
  • 50% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania;
  • 100 % – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, wyrobu medycznego wydawanego poza zakresem refundacji;

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polu „odpłatność”–

 • Data oraz dane osoby wystawiającej receptę, tj.:
  • data wystawienia recepty;
  • data realizacji recepty „od dnia” lub znak „X” jeżeli nie dotyczy;
  • dane dotyczące osoby wystawiającej receptę tj. imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu.

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polach „data wystawienia”, „data realizacji od dnia”, „dane i podpis lekarza”–

Dodatkowe wyjaśnienia

1

Adres zamieszkania albo pełnienia służby wojskowej albo miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy w przypadku świadczeniobiorcy wobec którego wydano decyzję z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

2

Wyłącznie w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie PESEL.

3

Numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość - dotyczy cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie przepisów
o koordynacji.

4

Wyłącznie w przypadku osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla których NFZ wystawił poświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, a w razie braku poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wystawionego przez instytucję zagraniczną np. S2.

5

Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy ze względu na miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie recept).

6

Znak X w przypadku pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

7

Wyłącznie jeżeli pacjent posiada dodatkowe uprawnienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie recept).

 

 • Na recepcie uwzględnione są również następujące dane:

 

  • unikalny numer identyfikujący receptę nadany przez oddział wojewódzki NFZ

na recepcie pole „recepta”

  • dane podmiotu drukującego – dane umieszczane są w formie wydruku i zawierają nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, lub w przypadku gdy wydruk dokonuje osoba wystawiająca receptę – zwrot „wydruk własny”.

RECEPTA REALIZOWANA W INNYM NIŻ POLSKA PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UE LUB EOG

Zakres danych na recepcie - wzór

Recepta transgraniczna wystawiana jest wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EOG.

Recepta transgraniczna zawiera następujące dane:

 • Dane dotyczące osoby dla której recepta jest wystawiana, tj.:
  • imię lub imiona i nazwisko pacjenta
  • datę urodzenia pacjenta
 • Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę, tj.:
  • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę
  • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy)
  • dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres email lub numer telefony lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym)
  • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu) oraz oznaczenie „Polska” lub skrót „PL”
 • Dane dotyczące przepisanych leków, tj.:
  • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową, jeżeli:
   • przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub
   • osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych – w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej
  • postać
  • dawkę (moc)
  • ilość
  • sposób dawkowania
 • Datę wystawienia recepty.

Na recepcie transgranicznej mogą zostać uwzględnione inne dane, przewidziane dla recepty realizowanej w Polsce.

Pamiętaj!

WykrzyknikNa recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „RpW”.

 

Produkt leczniczy zalicza się do kategorii dostępności Rpw, tj. wydawane z przepisu lekarza, zawierającey środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach, w przypadku, gdy:

1) zawiera, w ilości niepodlegającej wyłączeniu, substancję zaklasyfikowaną jako środek odurzający lub substancję psychotropową lub
2) stosowany niewłaściwie może stwarzać znaczne ryzyko wystąpienia jego nadużywania, prowadzące do uzależnienia, albo niewłaściwego stosowania do nielegalnych celów, lub
3) zawiera substancje czynne, które z powodu swej innowacyjności lub właściwości mogą być zaliczane do grupy, o której mowa w pkt 2.

 

Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EOG, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością. Jeśli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ, może być zrealizowana w Polsce z uwzględnieniem odpłatności określonych w ustawie o refundacji.

WAŻNE!

Jeżeli pacjent kupi za granicą lek, który jest w Polsce refundowany jedynie w ramach programu lekowego, nie uzyska zwrotu kosztów, ponieważ sam zakup leku nie jest świadczeniem gwarantowanym. Świadczenie gwarantowane udzielane pacjentowi w ramach programu lekowego obejmuje łącznie:

 • przeprowadzenie badań kwalifikujących do programu;
 • podanie leku;
 • opiekę nad pacjentem bezpośrednio związaną z podaniem leku;
 • stałe monitorowanie postępów leczenia.