Drukuj

 

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienie pacjenta powiązane jest z nałożonym na lekarza obowiązkiem wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Przepis ten zobowiązuje każdy podmiot leczniczy działający na terenie Polski i osobę wykonującą zawód medyczny w ramach prywatnej praktyki do przyjęcia pacjenta zarejestrowanego na dany dzień i godzinę, chyba że zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiają przyjęcie zapisanego. W takich przypadkach pacjentowi powinien zostać wyznaczony nowy termin jego przyjęcia.

Lekarz ma obowiązek, aby w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, z własnej inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, zasięgnął opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizował konsylium lekarskie.

Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie to jest bezzasadne.

Żądanie oraz odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej pielęgniarki (położnej).

 

 

Przepis ten dotyczy prawa pacjenta znajdującego się w sytuacji, w której pomoc medyczna musi być udzielona natychmiast, gdyż jej odroczenie w czasie skutkować może utratą życia lub zdrowia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

Lekarz ma obowiązek udzielić pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju organizmu oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

 

 

Pacjent ma prawo do uzyskiwania leczenia w warunkach bezpiecznych medycznie, tzn. że osoby udzielające świadczeń zdrowotnych:

- czynią to z zachowaniem należytej staranności oraz ze stosowną ostrożnością,

- posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz ich nie przekraczają,

- spełniają wymogi zdrowotne umożliwiające im wykonywanie tego zawodu

a także, że świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach oraz przy użyciu sprzętu spełniającego odpowiednie standardy.