Drukuj

Jakie prawa mają pacjenci, którzy przyjeżdżają do Polski z innych państw członkowskich UE na leczenie? Jakie są wobec nich prawa i obowiązki? Na czym polegają różnice w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przez pacjenta leczącego się na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej a pacjenta posługującego się kartą EKUZ?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, zwana dalej „dyrektywą transgraniczną” powstała w celu ulepszenia funkcjonowania jednej z podstawowych zasad zjednoczonej Europy – swobody przepływu usług.
Wprowadzenie dyrektywy transgranicznej służy urzeczywistnieniu działań Unii Europejskiej (UE) zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Pamiętaj!

wykrzyknik

Implementacja dyrektywy transgranicznej nie wyłącza prawa osób ubezpieczonych w innych niż Polska państwach członkowskich UE/EFTA do skorzystania w Polsce ze świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, którego funkcję w Polsce pełni Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ działających na terytorium poszczególnych województw.

Pamiętaj!

wykrzyknikDyrektywa transgraniczna przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie UE systemu uprzedniej zgody na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej. Zasady wydawania zgody określa państwo, w którym pacjent  jest ubezpieczony.