Drukuj

Obowiązki wynikające z przepisów prawa polskiego

Placówka medyczna podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy zobowiązany jest:

Podmiot leczniczy działający w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, które potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską zobowiązany jest, m.in.:

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską nie może być:

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarską zobowiązana jest, m.in.:

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarską nie może:

Regulamin organizacyjny placówki medycznej powinien określać, m.in.:

 

Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

1. przekazywania informacji pomagających pacjentom w dokonaniu świadomego wyboru,
w tym informacji na temat:

2. wystawiania jasnych faktur za udzielone świadczenia zdrowotne oraz do przekazywania pacjentom jasnych informacji o cenach tych świadczeń.

3. udostępnienia informacji na temat:

Pamiętaj!

WykrzyknikDyrektywa transgraniczna nie nakłada na placówkę medyczną obowiązku przekazywania bardziej szczegółowych informacji pacjentom z innych państw członkowskich niż te, które są udzielane pacjentom zamieszkującym w państwie leczenia.