Drukuj

OBOWIĄZKI WOBEC PACJENTÓW

Pacjenci z innych państw UE korzystający w Polsce ze świadczeń zdrowotnych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej korzystają z praw pacjenta, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mają oni prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych, których jakość i bezpieczeństwo jest zgodne z normami i wytycznymi przyjętymi w Polsce.

Placówki medyczne zobowiązane są do podawania do publicznej wiadomości, przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej, aktualnych informacji o:

Na wniosek pacjenta UE, placówki medyczne mają obowiązek przekazać pacjentowi:

Niezależnie od tego, czy świadczenia są udzielane na zasadach koordynacji, czy w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, jeżeli pacjent z Polski albo pacjent z innego państwa UE poinformował lekarza o zamiarze zrealizowania recepty w innym niż Polska państwie UE, lekarz zobowiązany jest do wystawienia mu, tzw. RECEPTY TRANSGRANICZNEJ (dodatkowe informacje znajdują się w artykule „Recepta transgraniczna”).

Placówka medycznaapteka wystawia pacjentowi UE RACHUNEK w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Wysokość rachunku powinna być zgodna z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości publicznej przez placówkę. Niedopuszczalne jest różnicowanie opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta (dodatkowe informacje o zasadach wystawiania rachunku oraz określania jego kwoty znajdują się w artykule „Informacje o rachunku wystawionym w transgranicznej opiece zdrowotnej").

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYM PUNKTEM KONTAKTOWYM W POLSCE

Na wniosek Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce lub oddziału wojewódzkiego NFZ placówka medyczna , apteka przekazuje dane dotyczące odpowiednio świadczeń zdrowotnych oraz cen tych świadczeń, a także dane dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz ich cen udzielonych lub zakupionych przez wskazanych we wniosku pacjentów UE. Dane te należy przekazać w terminie 14 dni od otrzymania wniosku dodatkowe informacje o zasadach współpracy z KPK w Polsce w zakresie wyjaśniania tzw. rachunków niejasnych znajdują się w artykule „Informacje o rachunku wystawionym w transgranicznej opiece zdrowotnej”).