Obowiązki wobec pacjentów

Pacjenci z państw UE lub EOG korzystający w Polsce ze świadczeń zdrowotnych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej korzystają z zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mają oni prawo do świadczeń zdrowotnych, których jakość i bezpieczeństwo są zgodne ze standardami przyjętymi w Polsce.

Placówki medyczne są zobowiązane do podawania do publicznej wiadomości aktualnych informacji o:

 • rodzaju działalności leczniczej
 • zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • wysokości opłat za:
  • udostępnienie dokumentacji medycznej
  • świadczenia zdrowotne udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością
  • przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny – pobieranej od:
   • osób lub instytucji uprawnionych do pochówku zwłok
   • podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

Placówka powinna te informacje:

 • umieścić w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń
 • opublikować na stronie internetowej placówki.

Na wniosek pacjenta z państwa UE lub EOG placówki medyczne mają obowiązek poinformować o:

 • udzielanych świadczeniach zdrowotnych, a zwłaszcza o:
  • stosowanych metodach diagnostycznych lub terapeutycznych
  • jakości i bezpieczeństwie tych metod
 • zawartych umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmujących szkody w wyniku:
  • udzielania świadczeń zdrowotnych
  • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
  • zdarzeń medycznych
 • danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jeżeli pacjent poinformuje lekarza o zamiarze zrealizowania recepty w innym państwie UE lub EFTA, lekarz jest zobowiązany do wystawienia recepty transgranicznej.

Dodatkowe informacje znajdziesz w zakładce Recepta transgraniczna.

Placówka medyczna lub apteka wystawia rachunek pacjentowi z państwa UE lub EFTA .

W zakładce Informacje o rachunku wystawionym w transgranicznej opiece zdrowotnej znajdziesz dodatkowe informacje o zasadach:

 • wystawiania rachunku
 • określania jego kwoty.

Współpraca z krajowym punktem kontaktowym w Polsce

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku od:

 • Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej

lub

 • oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

placówki medyczne mają obowiązek przekazać informacje na temat świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentom UE wraz z cenami.

Apteki mają ten sam obowiązek w stosunku do:

 • produktów leczniczych
 • wyrobów medycznych
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które zakupił wskazany we wniosku pacjent UE.