OBOWIĄZKI WOBEC PACJENTÓW

Pacjenci z innych państw UE/EFTA korzystający w Polsce ze świadczeń zdrowotnych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej korzystają z praw pacjenta, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mają oni prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych, których jakość i bezpieczeństwo jest zgodne ze standardami przyjętymi w Polsce.

Placówki medyczne zobowiązane są do podawania do publicznej wiadomości, przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej, aktualnych informacji o:

  • rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej zgodnie z przepisami regulującymi prawa pacjenta,
  • wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
  • wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

Na wniosek pacjenta z UE/EFTA, placówki medyczne mają obowiązek przekazać pacjentowi:

  • szczegółowe informacje o udzielanych świadczeniach zdrowotnych, zwłaszcza informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod,
  • niezbędne informacje na temat zawartych umów ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu zdarzeń medycznych,
  • informacje objęte wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotyczącą danego podmiotu wykonującego taką działalność.

Niezależnie od tego, czy świadczenia są udzielane na zasadach koordynacji, czy w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, jeżeli pacjent z Polski albo pacjent z innego państwa UE/EFTA poinformował lekarza o zamiarze zrealizowania recepty w innym niż Polska państwie UE/EFTA, lekarz zobowiązany jest do wystawienia mu, tzw. RECEPTY TRANSGRANICZNEJ (dodatkowe informacje znajdują się w artykule „Recepta transgraniczna”).

Placówka medycznaapteka wystawia pacjentowi UE/EFTA RACHUNEK w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Wysokość rachunku powinna być zgodna z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości publicznej przez placówkę. Niedopuszczalne jest różnicowanie opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta (dodatkowe informacje o zasadach wystawiania rachunku oraz określania jego kwoty znajdują się w artykule „Informacje o rachunku wystawionym w transgranicznej opiece zdrowotnej").

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYM PUNKTEM KONTAKTOWYM W POLSCE

Na wniosek Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce lub oddziału wojewódzkiego NFZ placówka medyczna, apteka przekazuje dane dotyczące odpowiednio świadczeń zdrowotnych oraz cen tych świadczeń, a także dane dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz ich cen udzielonych lub zakupionych przez wskazanych we wniosku pacjentów UE/EFTA. Dane te należy przekazać w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Dodatkowe informacje o zasadach współpracy z KPK w Polsce w zakresie wyjaśniania rachunków znajdują się w artykule „Informacje o rachunku wystawionym w transgranicznej opiece zdrowotnej”.