Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy dostępności

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Strona wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
  • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
  • Używamy czytelnie opisanych formularzy.
  • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej na górze ekranu.
  • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonej na górze ekranu.
  • Stosujemy zasady prostego języka.
  • Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
  • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.