REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Jest on dostępny w Internecie pod adresem: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

Na każdej placówce medycznej, publicznej i niepublicznej, oraz na indywidualnej lub grupowej praktyce lekarskiej, pielęgniarskiej i prowadzonej przez położne (praktyki medyczne), ciąży prawny obowiązek uzyskania wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oznacza, że dana placówka albo lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka i położna wykonujący swój zawód w ramach praktyki medycznej, spełniają warunkujące możliwość prowadzenia działalności leczniczej, standardy jakości i bezpieczeństwa dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.

W odniesieniu do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych prowadzą go wojewodowie właściwi dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu.

W odniesieniu do praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów prowadzą go okręgowe rady lekarskie właściwe dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza lub lekarza dentysty.

W odniesieniu do praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych prowadzą go okręgowe rady pielęgniarek i położnych właściwe dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki lub położnej.

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest Centrum e-Zdrowia. CeZ jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej (CRL)

Prowadzi go Naczelna Rada Lekarska.
Dostępny jest on na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej pod adresem:
https://rejestr.nil.org.pl/

W Rejestrze udostępniane są informacje o prawie wykonywania zawodu w odniesieniu do konkretnego lekarza czy lekarza dentysty.

Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr ten nie jest ogólnodostępny. Informacji dotyczących karalności lekarza i lekarza dentysty udziela się – na żądanie – sądom i prokuratorom, organom samorządu lekarskiego oraz zainteresowanemu lekarzowi.

Prowadzi go Naczelna Rada Lekarska.

Centralny Rejestr Felczerów Rzeczpospolitej Polskiej

Informacja o Rejestrze dostępna jest w Internecie pod adresem:
https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-felczerow

Prowadzony jest przez Naczelną Radę Lekarską. Zawiera informacje o prawie wykonywania zawodu w odniesieniu do konkretnego felczera.

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Jest dostępny w Internecie pod adresem: https://nipip.pl/dzialania/crpip/

Zawiera on informacje o pielęgniarkach i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu. Prowadzi go Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych natomiast można dokonać weryfikacji numeru prawa wykonywania zawodu danej pielęgniarki lub położnej pod adresem:
https://nipip.pl/weryfikacja-pwz/

Rejestr Ukaranych Pielęgniarek i Położnych

Dostęp do tego rejestru mają osoby, które wykażą interes prawny. Prowadzi go Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Centralny Rejestr Farmaceutów

Jest dostępny w Internecie pod adresem: https://crf.ezdrowie.gov.pl/

Prowadzą go Naczelna Rada Aptekarska.

Rejestr aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej oraz punktów aptecznych

Jest dostępny w Internecie pod adresem: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public

Inne rejestry dostępne są pod adresem: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/

Ewidencja laboratoriów

Jest dostępna w Internecie pod adresem: https://kidl.org.pl/laboratory/map

Prowadzi ją Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Wpis danego laboratorium do tej ewidencji jest warunkiem prowadzenia takiej działalności.

Lista diagnostów laboratoryjnych

Jest dostępna w Internecie pod adresem: https://kidl.org.pl/diagnostic/search.

Prowadzi ją Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych

Prowadzi go Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Zamieszczane są w nim informacje o diagnostach, wobec których wydano orzeczenie dyscyplinarne orzekającego karę upomnienia lub nagany, zawieszenia albo pozbawienia prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Ewidencja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego

Ewidencję prowadzą Naczelni Lekarze Uzdrowisk. Są one dostępne na stronach internetowych prowadzonych przez urzędy wojewódzkie.