Obowiązki wynikające z przepisów prawa polskiego

Placówka medyczna podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy zobowiązany jest:

 • posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadające wymaganiom stosownym do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz – w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital – umowę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów.

Podmiot leczniczy działający w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, które potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską zobowiązany jest, m.in.:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu;
 • dysponować pomieszczeniem, w którym udzielane będą świadczenia zdrowotne, wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • posiadać specjalizację w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych – w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej.

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską nie może być:

 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu lub ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w prawie wykonywania zawodu.

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarską zobowiązana jest, m.in.:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu;
 • posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;
 • dysponować pomieszczeniem, w którym udzielane będą świadczenia zdrowotne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej.

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarską nie może:

 • być zawieszona w prawie wykonywania zawodu ani ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych;
 • być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu;
 • mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Regulamin organizacyjny placówki medycznej powinien określać, m.in.:

 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

 

Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

1. przekazywania informacji pomagających pacjentom w dokonaniu świadomego wyboru,
w tym informacji na temat:

 • możliwości leczenia,
 • dostępności do świadczeń,
 • jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych.

2. wystawiania jasnych faktur za udzielone świadczenia zdrowotne oraz do przekazywania pacjentom jasnych informacji o cenach tych świadczeń.

3. udostępnienia informacji na temat:

 • posiadanego zezwolenie na wykonywanie działalności leczniczej,
 • wpisu do odpowiedniego rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 • posiadanego zezwolenia na działalność i rejestracji,
 • posiadanego ubezpieczenia lub innych środków osobistej lub zbiorowej ochrony, w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej.

Pamiętaj!

WykrzyknikDyrektywa transgraniczna nie nakłada na placówkę medyczną obowiązku przekazywania bardziej szczegółowych informacji pacjentom z innych państw członkowskich niż te, które są udzielane pacjentom zamieszkującym w państwie leczenia.