Obowiązki polskich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wystawiania rachunków za świadczenia zdrowotne udzielone pacjentom z innych państw członkowskich UE/EOG w ramach dyrektywy transgranicznej.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek za udzielone ospłatnie świadczenia zdrowotne, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Wystawiony rachunek powinien być zgodny z aktualną wysokością obowiązujących opłat. Oznacza to, że podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą w Polsce ma obowiązek przekazywać, na wniosek Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wszelkie informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielonych wskazanym we wniosku pacjentom z innych niż Polska państw członkowskich UE oraz cen tych świadczeń.

Powyższe informacje powinny zostać przekazane w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku z zapytaniem.