• Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

  • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej obejmuje możliwość kontaktu z opiekunem duchowym wyznawanej przez pacjenta religii, umożliwienie uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w podmiocie leczniczym, przyjmowanie sakramentów oraz niezwłoczne zawiadomienie duchownego w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego odczucie zagrożenia życia.
Pacjent ma także prawo do otrzymywania informacji, jakiego wyznania kapelani pracują w podmiocie leczniczym, w jaki sposób można się z nimi skontaktować, gdzie w ciągu dnia można ich spotkać, o których godzinach odbywają się nabożeństwa.
Co do zasady, koszty realizacji prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej ponosi podmiot leczniczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Pacjent powinien być wówczas poinformowany, na jakiej podstawie prawnej został obarczony kosztami realizacji jego prawa i jaki akt prawny przewiduje pobieranie takich opłat.